Od leta 2008 imamo certifikat kakovost ISO9001, za kar smo morali vzpostaviti celoten sistem, ki omogoča vzdrževanje kakovosti in nenehno izboljševanje našega dela. Vzdrževanje sistema v skladu s standardi je celoletno delo, ki ne zajema le notranjih, vodstvenih in zunanjih presoj, pač pa nenehno stremljenje h kakovosti znotraj vseh procesov in vseh zaposlenih.

Pridobitev vodenja sistema kakovosti je tudi v tem, da smo izboljšali načrtovanje in sledenje ciljev ter ocenjevanje doseganja ciljev. S tem smo se zavezali strateškemu, premišljenemu načrtovanju, ki temelji na tehtnem premisleku o smeri ter namenih našega delovanja.

 

Cilji in naloge:

  • izpolnitev ali preseganje odjemalčevih zahtev, potreb in pričakovanj
  • rast knjižnice in nenehno izboljševanje uspešnosti sistema vodenja kakovosti
  • nenehno informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja na vseh nivojih ter povečanje njihovega zadovoljstva

V naši dejavnosti so na prvem mestu uporabniki, zato je vse naše delo usmerjeno v zadovoljevanje njihovih najrazličnejših potreb. Znati pa moramo tudi prisluhniti njihovim predlogom, mnenjem, kritikam. Zato razvijamo profesionalni pristop: strokovnost, učinkovitost, ažurnost, natančnost, odgovornost, prijaznost, doslednost, kakovost z ažurno in aktualno zbirko, s širjenjem bralne kulture in druge dejavnosti s katerimi se pojavljamo v lokalni in širši skupnosti. Tako lahko dosežemo in presežemo pričakovanja naših uporabnikov, kar je naš cilj. V čim večji meri želimo kakovostno zadovoljiti potrebe naših uporabnikov in dobaviteljev. S sistemom vodenja kakovosti prispevamo k večji preglednosti in boljšemu nadzoru nad procesi, izboljšanju komunikacije med sodelavci, večji pripadnosti ustanovi, boljši preglednosti pristojnosti in odgovornosti, optimizaciji organizacije dela, boljši odzivnosti na spremembe in nenehnemu izboljševanju.


V različnih intervalih izvajamo notranje presoje. Z njimi ugotavljamo ali sistem vodenja kakovosti ustreza načrtovanim dogovorom, zahtevam standarda in zahtevam vodenja kakovosti, ki smo jih zastavili, kako se izvaja in vzdržuje. Uporabljamo ustrezne metode merjenja in nadzorovanja procesov z namenom, da dosegamo in v kolikor je mogoče tudi presegamo zahteve odjemalcev ter dokazujemo stalno sposobnost procesov za izpolnjevanje zastavljenih ciljev. Rezultate meritev uporabljamo za vzdrževanje in izboljševanje procesov. Za vodenje sistema kakovosti je zadolžena Breda Podbrežnik Vukmir, skrbnica sistema je Renata Kralj.