Skip to main content

Kontakt

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Ljubljanska cesta 1
1241 Kamnik
E-naslov: mkk@kam.sik.si
Tel.: +386 1 831 1 217 
        +386 1 320 5 586
POMEMBNO: Elektronska pošta ni namenjena rezervacijam gradiva ali podaljševanju roka izposoje za izposojeno gradivo. Za te storitve uporabite spletno aplikacijo Moja knjižnica ali pokličite na navedeno telefonsko številko v času odprtosti knjižnice.

Matična št.: 5543452
Davčna št.: 20620586
TRR: SI56 01100-6000059096 (Banka Slovenije, podračun UJP) - št. velja od 1. 12. 2017.
PIC: 914651025
Akronim: SIKKAM
Več podatkov

Obratovalni čas

  letni poletni
Ponedeljek 09:00-19:00 13:00-19:00
Torek 09:00-19:00 13:00-19:00
Sreda 09:00-19:00 13:00-19:00
Četrtek 09:00-19:00 09:00-15:00
Petek 09:00-19:00 09:00-15:00
Sobota 08:00-13:00 zaprto

(Poletni obratovalni čas od 1. julija do 31. avgusta)

  letni poletni
Ponedeljek 08:00-15:00 13:00-19:00
Torek 08:00-15:00 13:00-19:00
Sreda 13:00-19:00 zaprto
Četrtek 13:00-19:00 zaprto
Petek 13:00-19:00 09:00-15:00
Sobota 08:00-13:00 zaprto

(Poletni obratovalni čas od 1. julija do 31. avgusta)

Ponedeljek od 14. do 19. ure
Torek od 14. do 19. ure
Sreda zaprto
Četrtek od 9. do 15.ure
Petek zaprto
Sobota zaprto

Ponedeljek zaprto
Torek zaprto
Sreda od 16. do 19.ure
Četrtek zaprto
Petek od 12. do 15. ure
Sobota zaprto

Povezave

NAPOVEDNIK

France Malešič: Gora ni nora - zbirka planinskih izrekov in misli
V torek, 23. 4. 2019, vas ob 19.00 vabimo v dvorano Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik na...
23.04.2019 19:00 - 20:30
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, dvorana
Krepitev zdravja za vse: Tehnike sproščanja
Predavanje, z naslovom Tehnike sproščanja, bo 30. aprila 2019, ob 19. uri v dvorani Knjižnice...
30.04.2019 19:00 - 20:30
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, dvorana
Krepitev zdravja za vse: Zdrava prehrana
Predavanje, z naslovom Zdrava prehrana, bo 14. maja 2019, ob 19. uri v dvorani Knjižnice...
14.05.2019 19:00 - 20:30
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, dvorana
Krepitev zdravja za vse: Dejavniki tveganja
Predavanje, z naslovom Dejavniki tveganja, bo 21. maja 2019, ob 19. uri v dvorani Knjižnice...
21.05.2019 19:00 - 20:30
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, dvorana

Facebook

 

1. Osnovni podatki

Naziv in sedež javnega zavoda:

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

(Skrajšano ime zavoda je: KFBK)

Ljubljanska cesta 1

1240 Kamnik

Odgovorna uradna oseba:

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica

Tel.: 01 320 55 84, 01 320 55 85,

        031 312 214

E-pošta:breda.podbreznik@kam.sik.si

Datum prve objave kataloga:

4. 8. 2010

Datum zadnje spremembe:

23. 11. 2016    

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.kam.sik.si

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika dostopna v tajništvu knjižnice v času uradnih ur.

 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja:

Knjižnica opravlja kot javno služba dejavnost knjižnic v standardni klasifikaciji dejavnosti vodeni pod šifro 91.011 v okvir katere sodi:

 – zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva; – zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; – izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;

 – posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev;

 – sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij;

– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;

– informacijsko opismenjevanje;

– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;

 – drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

V okviru javne službe knjižnica tudi:

– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju;

 – zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo;

– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih;

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture;

 – organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami;

 – organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, – izdaja kataloge, bibliografije in strokovne publikacije o knjižničnem gradivu ali dejavnosti.

 

V okviru svoje dejavnosti knjižnica opravlja naslednje gospodarske dejavnosti:

 • izposojanje izdelkov široke porabe, dejavnost podatkovnih baz.

 

Poleg knjižnične dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:

 • zalaga, prevaja, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja dela zavoda,
 • skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Uprava:

Direktorica: Mag. Breda Podbrežnik Vukmir, tel: 01 320 55 84, 031 312 214

Računovodstvo, tel: 01 320 55 85

Tajništvo: tel: 01 320 55 85

 

Oddelek za nabavo, obdelavo in odpis gradiva

Vodja: Duška Težak

Telefonska številka: 01 320 55 82

 

Oddelek za delo z uporabniki

Vodja: Mojca Kosirnik

Telefonska številka: 01 320 55 80

 

Oddelek za razvoj in informacijsko dejavnost (čitalnica)

Vodja: Andrej Kotnik

Telefonska številka: 01 320 55 83

 

Tehnične službe

Čistilka

Hišnik

 

KNJIŽNIČNA MREŽA:

 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Ljubljanska cesta 1

1240 Kamnik

E-naslov: mkk@kam.sik.si

Tel.: 01 831 1 217, 01 320 5 586

Fax.: 01 831 12 39

 

Krajevna knjižnica Komenda

Glavarjeva 37

1218 Komenda

E-naslov:komenda@kam.sik.si

Tel.: 01 834 3298

 

Krajevna knjižnica Šmarca

Trg padlih borcev 2

1241 Kamnik

E-naslov: smarca@kam.sik.si

Tel.: 01 839 43 11

 

Krajevna knjižnica Motnik

Motnik 8

1221 Motnik

E-naslov: motnik@kam.sik.si

Tel.: 031 761 810

 

Potujoča knjižnica

Ljubljanska 1

1240 Kamnik

Tel: 031 693 920

Organi zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Ljubljanska cesta 1

1240 Kamnik

 

Predsednica:

Duška Težak

Tel: 01 320 55 82

E-pošta: duska.tezak@kam.sik.si

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica

Tel.: 01 320 55 84, 01 320 55 85,

        031 312 214

E-pošta:breda.podbreznik@kam.sik.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki določajo delovanje Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Državni predpisi

 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS 40/12, 55/12)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
 • Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1A Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015)
 • Odlok o ustanovitvi Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (Ur. L. RS, št. 34/2015 z dne 15.5.2015)
 • Strateški načrt Matične knjižnice Kamnik 2014-2019, sprejeto na svetu MKK, 18. 12. 2014
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 29/03)
 • Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 – sprejeti dne 21. aprila 2005, objavljeno na spletnih straneh ministrstva http://www.kultura.gov.si/)
 • Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (http://www.nuk.si, 29. 6. 2004)
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (15. 12. 2015)
 • Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007)
 • Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l.RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12 in 46/13)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011)
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US,40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)
 • Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 88/2008
 • z dne 12. 9. 2008)
 • Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju kulture (Ur. l. RS, št. 57/94 in 28/06)
 • Uredba o delovni uspešnosti z naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS 69/08 št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009)
 • Uredba o delovni uspešnosti z naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 53/08 in 89/08)
 • IFLA/UNESCO manifest o splošnih knjižnicah (pridobljeno s spletne strani: http://www.lj-oz.sik.si/sk/manifestsk.html)
 • Etični kodeks (pridobljeno s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/eticni_kodeks.asp)

 

 

Predpisi lokalnih skupnosti

Akti Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Drugi predpisi in navodila

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Strateški načrt Matične knjižnice Kamnik 2013-2018.
 • Letni delovni načrti
 • Poslovna poročila

 

Dostop do vsebin dokumentov: Spletna stran Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (www.kam.sik.si )

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Za dostop je potreben internetni brskalnik.

 

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je mogoč v tajništvu Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik v času uradnih ur.

 

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 24/16)

 

 

                                                                                                                                         Odgovorna oseba:

                                                                                             Mag. Breda Podbrežnik Vukmir

                                                                                           DIREKTORICA

 

 

 

DELOVNI NAČRTI IN POROČILA

films de sexe kostenlose sexfilme renovexin rus merhemi matador lovers macun nature genome power plus macun penimed penijel amaranth �ayi chocolate slim